nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Herroepingsrecht
Voor de aankoop van goederen kun je zonder opgaaf van redenen gebruik maken van het herroepingsrecht (of retourrecht).
Je hebt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, ingaand op de dag na de dag dat je alle bestelde goederen hebt ontvangen. Om gebruik te maken van het herroepinsgrecht, moet je dit aangeven voordat de bedenktijd verloopt. Je kunt dit aangeven via het modelformulier dat je hier kunt downloaden, of door ons via post, e-mail of een andere duurzame gegevensdrager door te geven: wie je bent, wat je adres is, wat je wilt retourneren en wanneer je dit hebt ontvangen.
Het herroepingsrecht is bedoeld om je de kans te geven om je te bedenken nadat je de producten hebt bekeken; Niet om de producten gratis te kunnen gebruiken tijdens de bedenktijd. Je kunt dus alleen gebruik maken van dit recht als de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn, en in hun originele verpakking zitten. 
Je betaalt zelf de kosten om de producten terug te sturen naar het adres van Alina Hoyo Nail Artist, je moet deze zending ook zelf regelen. De goederen worden pas terugbetaald wanneer ze ongebruikt, onbeschadigd en in hun originele verpakking terug in ons bezit zijn.

Aankopen die je hebt gedaan als consument binnen de EU, kunnen volledig worden terugbetaald (ook de eventuele betaal- en/of verzendkosten voor reguliere verzending worden terugbetaald), zolang je voldoet aan de voorwaarden van het hierboven beschreven herroepingsrecht.
Voor aankopen die je hebt gedaan als bedrijf, of als consument buiten de EU, worden enkel de goederen terugbetaald, eventuele kosten voor betaling en/of verzending zijn voor jouw rekening. Verder zijn dezelfde voorwaarden geldig als hierboven beschreven voor consumenten binnen de EU.


1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst tot stand gekomen tussen enerzijds Alina Hoyo Nail Artist (Alina Hoyo Nail Artist VOF, Annuntiatenstraat 41, 8000 Brugge, België, ond.nr.:BE0673 575 522), hierna "verkoper" genoemd, en anderzijds de (rechts-)persoon die een bestelling plaatst of aankoop doet bij de verkoper, hetzij via nailartist.be, hetzij via een andere elektronische weg, hetzij in persoon bij de verkoper, hierna "klant" genoemd. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve indien deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper zijn aanvaard.

2. BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de knop "Definitief Bestellen", of door het versturen van een email of ander duurzaam bericht waarin de klant uitdrukkelijk een bestelling aangeeft, of door het betalen van een op eender welke wijze geplaatse bestelling.

3. VERZAKINGSRECHT
Voor de aankoop van goederen geldt het herroepingsrecht zoals beschreven bovenaan deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van diensten (zoals het inschrijven op een opleiding, cursus of workshop) geldt volgende: de inschrijving is definitief wanneer er een overeenkomst bestaat zoals beschreven in artikel 2. 
De klant kan zich enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gratis laten vervangen door een andere deelnemer, hiervoor moet de klant ten minste 24 uur voor aanvang van (de eerste sessie van) de opleiding/cursus/workshop telefonisch de gegevens van de vervanger doorgeven, alsook een schriftelijke bevestiging hiervan bezorgen aan de verkoper (hetzij via geschreven post, hetzij via elektronische weg).
De klant kan de deelname annuleren tot tien kalenderdagen voor aanvang van de eerste sessie van de opleiding/cursus/workshop, zonder opgaaf van een andere deelnemer, in afwachting van het feit dat de verkoper een andere deelnemer kan voorzien. Deze annulering dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In het geval de verkoper er niet in slaagt een andere deelnemer te voorzien om deze annulering te compenseren, is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van de kost voor deelname.
Indien de klant door overmacht niet kan deelnemen aan een opleiding/cursus/workshop, dient de verkoper hiervan telefonisch en vóór aanvang van (de eerste sessie van) de opleiding/cursus/workshop persoonlijk door de klant te worden verwittigd. Onder overmacht wordt verstaan: ongeval/overlijden en/of ernstige ziekte van een eerstegraads familielid van de klant of van de klant zelf. Nadat de klant schriftelijke bewijsmiddelen van deze overmacht heeft voorgelegd aan de verkoper, kan dezelfde (sessie van de) opleiding/cursus/workshop kostenloos worden gevolgd op een andere datum. Indien dezelfde opleiding/cursus/workshop niet meer aangeboden wordt, kan de klant een andere opleiding/cursus/workshop volgen, na betaling van een eventuele meerkost. Indien de vervangende opleiding/cursus/workshop goedkoper is, ontstaat er geenszins recht op restitutie of terugbetaling van het prijsverschil.
Indien een opleiding/cursus/workshop werd gereserveerd voor meerdere deelnemers, gelden bovenstaande voorwaarden steeds per deelnemer, een eventuele gewettigde afwezigheid van één van de deelnemers geeft dus geenszins aanleiding tot afwezigheid van de andere deelnemers.

4. AANSPRAKELIJKHEID
Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart de klant uitdrukkelijk het gebruik van de goederen en/of het toepassen van de aangeleerde technieken (ingeval van deelname aan een workshop/cursus) voor eigen verantwoordelijkheid te nemen. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de goederen en/of het toepassen van technieken af.

5. BETALING
Elke bestelling is onmiddelijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Van zodra via de website op "definitief bestellen" wordt geklikt, wordt de klant doorverwezen naar de betaaldienst (Mollie). Het niet correct voltooien van de betaling via de betaaldienst ontslaat de klant niet van betaling. Een niet via de betaaldienst afgewerkte bestelling wordt geannuleerd indien de betaling niet binnen vijf kalenderdagen is bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper. De bestelling van goederen wordt verwerkt binnen twee werkdagen na betaling via de betaaldienst, of, indien geval van overschrijving, binnen twee werkdagen na bijschrijving van de verschuldigde som op de bankrekening van de verkoper, het rekeningnummer staat vermeld op de website en op de elektronische orderbevestiging (email).
Bestellingen in persoon zijn steeds onmiddelijk betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen beide partijen.
In geen geval zal de betalingstermijn groter zijn dan 14 dagen na levering.

6. UITVOERING
Vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst geven in geen geval recht op een schadevergoeding. De verzending van bestelde goederen gebeurt binnen twee werkdagen na betaling, zoals beschreven in §5. De levering van diensten (zoals een cursus of workshop) geschiedt op de plaats, datum en tijd zoals deze zijn aangegeven op de elektronische orderbevestiging (email) en/of de uitgereikte factuur. De aangegeven duur van de cursus of workshop kan afwijken in functie van het aantal deelnemers en het niveau van de deelnemers. Laattijdige aanvang en/of een afwijkende duur van de cursus of workshop geven in geen geval recht op een schadevergoeding. 

7. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank van het Arrondissement Brugge bevoegd.

8. BINDING
Bij elke bestelling via de website van de verkoper verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden." Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk, zodat deze voorwaarden steeds binden zijn in hoofde van de klant. Het sluiten van een overeenkomst via een andere weg is enkel mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Met dit uitdrukkelijk verzoek geeft de klant aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals beschikbaar op de website.